ANBI.png

anbi

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s. Via ANBI.nl kunt u deze informatie voor de aangesloten ANBI’s bekijken en beoordelen.

Naam van de instelling

Stichting Tender Love and Care (statutaire naam)
Stichting TLC Nederland
 

RSIN/fiscaal nummer

812345009
 

Contact

Julianalaan 52
3761 DG  Soest

E-mail: uitsluitend via het contactformulier.
 

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling

De stichting stelt zich ten doel geld te werven voor directe hulp en opvang van kinderen in Zuidelijk Afrika en zonodig hun ouders om hen in hun bestaan en ontwikkeling te ondersteunen.


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

In de bijlage treft u het actuele beleidsplan 2019-2024 aan <klik hier>
 

Bestuur

Voorzitter - Hans Eernstman

Secretaris - Christel Randwijk

Penningmeester - Henk Sikkema

Donateursadministratie - Francis Kieboom-Bruinooge

Lid - Evaline de Vree


Alle bestuursleden zijn actief in hun functie als vrijwilliger. Zij ontvangen geen beloning of andere financiële vergoeding. De bestuursleden verklaren geen conflicterende hoofd- en nevenfuncties te hebben, waardoor er geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

De bestuursleden verklaren geen conflicterende hoofd- en nevenfuncties te hebben, waardoor er geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Hans Eernstman is gepensioneerd, Christel Randwijk is (job)coach, Henk Sikkema is medewerker in een evenementencentrum, Francis Kieboom is woon-zorgbegeleidster in de gehandicaptenzorg en Evaline de Vree is gastouder.

Activiteiten van de instelling

De activiteiten, die de stichting onderneemt zijn terug te vinden in het actuele beleidsplan 2019 - 2024. <klik hier>

Balans en staat van baten en lasten

Deze kunt u vinden onder het tabblad "Verslagen".
Vrijwel alle gelden worden aangewend voor het doel van de stichting. Het percentage kosten dat maximaal 15% mag bedragen bedraagt bij onze stichting minder dan 2%.